الکتروموتور موتوژن سه فاز بدنه آلومینیوم:

 

 الکتروموتور الکتروژن تک فاز رله ای تک خازن بدنه آلومینیوم:

 

 الکتروموتور الکتروژن تک فاز کلاچ دار دو خازن بدنه آلومینیوم: