الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم:

در انبار موجود نمی باشد
77,390,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
71,240,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
58,600,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
48,500,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
50,200,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
37,500,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
46,200,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
34,900,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
37,850,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
27,300,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
28,100,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
17,600,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
25,900,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
15,600,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
17,800,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
13,200,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
14,400,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
15,500,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
9,080,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
9,900,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
13,200,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
7,900,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
9,160,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
6,270,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
6,290,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
4,630,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
4,910,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
3,730,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
4,340,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
3,350,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
3,480,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
2,600,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
2,960,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
2,410,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
2,540,000 تومان

 

 الکتروموتور الکتروژن تکفاز بدنه آلومینیوم:

در انبار موجود نمی باشد
6,444,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
4,880,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
4,020,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
3,620,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
3,030,000 تومان