الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم:

 

 الکتروموتور الکتروژن تکفاز بدنه آلومینیوم: