الکتروموتور تکفاز چینی بدنه چدن:

 

 الکتروموتور تکفاز چینی بدنه آلومینیوم:

 

 الکتروموتور سه فاز چینی بدنه چدن: