الکتروموتور تکفاز کاجیلی بدنه چدن:

 

 الکتروموتور سه فاز کاجیلی بدنه چدن:

 

 الکتروموتور سه فاز کاجیلی بدنه آلومینیوم: