کابل RG59 مدل دنا هادی مغز از مس و هادی شیلد از ccam

3,935 تومان