موتور برق های هاچاسو:

 

  موتور برق های دیاموند:

 

  موتور برق هیوندا: