*برای مشاوره رایگان طراحی بوستر پمپ تماس بگیرید.*

 

 

لطفا دو پمپ بوستر پمپ خود را با توجه به مشاوره و ملزومات تاسیسات ساختمان خود انتخاب کنید:

 

 

پرشر سوییچ بوستر پمپ خود را انتخاب کنید:

 

 

پمپ آتش نشانی خود را انتخاب کنید:

 

 

منبع تحت فشار بوستر پمپ خود را با توجه به مشاوره و ملزومات تاسیسات ساختمان خود انتخاب کنید:

 

 

  تابلو برق:

 

  گیج فشار آب:

 

هر بوستر پمپ به یک سری لوازم نیاز دارد، برای طراحی یک بوستر پمپ تمامی موارد زیر لازم می باشد: