پمپ های شناور:

 

  موتور شناور:

در انبار موجود نمی باشد
7,500,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
6,900,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
5,100,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
4,650,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
3,600,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
2,900,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
2,500,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
2,200,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
8,000,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
6,750,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
6,500,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
5,500,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
3,200,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
3,200,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
3,700,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
3,700,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
3,700,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
3,200,000 تومان

 

توربین شناور:

 

کلید شناورهای تک فاز: