پمپ های شناور:

 

  موتور شناور:

 

توربین شناور:

 

کلید شناورهای تک فاز: