کفکش های چینی:

 

کفکش های تکفاز رادپمپ:

 

  کفکش های موتور و پروانه استیل تکفاز مطیع پمپ:

در انبار موجود نمی باشد
6,558,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
6,500,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
5,695,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
5,143,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
4,950,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
4,200,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
6,800,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
5,350,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
4,900,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
4,358,000 تومان

 

 

  کفکش های تمام استیل تکفاز مطیع پمپ:

در انبار موجود نمی باشد
6,958,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
6,634,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
6,170,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
5,822,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
5,381,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
6,960,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
5,965,000 تومان

 

  کفکش های سه فاز محک پمپ:

 

 کفکش های سه فاز بهار پمپ: