کفکش های چینی:

 

کفکش های تکفاز رادپمپ:

 

  کفکش های موتور و پروانه استیل تکفاز مطیع پمپ:

 

 

  کفکش های تمام استیل تکفاز مطیع پمپ:

 

  کفکش های سه فاز محک پمپ: