الکتروموتورهای تکفاز چینی بدنه چدن:

 

  الکتروموتورهای تکفاز کاجیلی بدنه آلومینیوم:

 

  الکتروموتورهای تک فاز کاجیلی بدنه چدن:

 

  الکتروموتورهای سه فاز چینی بدنه چدن:

 

  الکتروموتورهای سه فاز کاجیلی بدنه چدن:

 

  الکتروموتورهای سه فاز کاجیلی بدنه آلومینیوم:

 

  الکتروموتورهای الکتروژن تکفاز:

 

  الکتروموتور سه فاز الکتروژن: